Алименты можно начать получать даже без суда. Для этого нужно всего лишь заключить соглашение между супругами.

Перевод «об уплате алиментов» на английский

В данной статье вы узнаете о соглашении об уплате алиментов, которое заключается в виде договора между родителями ребенка.

Одним из видов мирового урегулирования вопроса взыскания алиментов на ребенка является составление определенного соглашения между родителями.

Данное право регулируется статьей 189 Семейного Кодекса Украины, согласно которой:

«1. Родители имеют право заключить договор об уплате алиментов на ребенка, в котором определить размер и сроки выплаты. Условия договора не могут нарушать права ребенка, установленные настоящим Кодексом.

Договор заключается в письменной форме и нотариально заверяется.

2. В случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору алименты с него могут взиматься на основании исполнительной надписи нотариуса».

Такой договор может быть составлен вне зависимости от того, планируете ли вы расторжение брака или нет.

Преимуществом мирового урегулирования данного вопроса является избежания судебных тяжб, дополнительных расходов сторон на юридическую помощь, сохранение ваших нервов и времен.

Соглашения об уплате алиментов необходимо составлять в письменной форме, кроме того такое соглашение подлежит нотариальному удостоверению. Это правило закреплено в ч. 1 ст. 189 СК Украины.

Не выполнение хотя бы одного из этих правил может призвести к тому, что такой договор признают недействительным, что чревато последствиями для обеих сторон.

Для того, чтобы права вашего ребенка не были нарушены следует тщательно подойти к вопросу составления соглашения об уплате алиментов.

Прежде, чем обращаться к нотариусу вам необходимо понимать какие нюансы следует заблаговременно обговорить с супругом, на что следует обратить внимание в первую очередь, какие имеются подводные камни такого соглашения. Кроме того, вам нужно знать какие документы вам необходимо взять для заключения договора.

Кроме перечисленных пунктов, вы также можете прописать в договоре порядок по которому будет производится выплата дополнительных расходов на ребенка (лечение, доп. обучение и т.д.). Однако не включение данного пункта в договор не освобождает родителей от участия в данных расходах на ребенка.

Для того, чтобы нотариус смог грамотно составить договор об уплате алиментов на ребенка, вам необходимо предоставить ему следующие документы:

Обговорив все нюансы будущего соглашения и собрав необходимые документы вы можете смело отправляться к нотариусу для составления договора.

Ниже предоставлении примерный образец соглашения об уплате алиментов.

ДОГОВІР
про сплату аліментів на дитину

Місто _____, ______ року.

Ми, що нижче підписалися: з одного боку – ПІБ-1, ідентифікаційний номер ______, ______ року народження, паспорт серія ___ № ____, виданий ______ РВ УМВС України в _____ області ______ року, що проживає за адресою ______, далі по тексту «ПЛАТНИК» і з іншого боку – ПІБ-2, ідентифікаційний номер ______, ______ року народження, паспорт серія ___ № ____, виданий ______ РВ УМВС України в _____ області ______ року, що проживає за адресою ______, далі по тексту «ОТРИМУВАЧ», разом надалі за текстом «СТОРОНИ», маючи здоровий розумі та ясну пам’ять, чітко розуміючи значення своїх дій, діючи добровільно, відповідно до власного волевиявлення і реальним намірам, ознайомившись з діючими нормами законодавства щодо недійсності угод, склали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даним договором ми, СТОРОНИ, встановлюємо розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання нашої спільної дитини – ПІБ (далі по тексту ДИТИНА), ____ року народження, батьками якого ми зареєстровані, що підтверджується свідоцтвом про народження серії ___ № _____, виданим _____ року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану ______, актовий запис № ___ від ____ року.

1.2. У зв’язку з тим, що ДИТИНА проживає з матір’ю, Фроловою Мариною Василівною (ОТРИМУВАЧЕМ) за місцем її реєстрації, відповідно до ст. 180-182 СКУ, ПЛАТНИК за домовленістю СТОРІН зобов’язується надавати ОТРИМУВАЧУ аліменти на дитину, а також здійснювати інші передбачені даним договором виплати.

1.3. Аліменти повинні бути виплачені ПЛАТНИКОМ у вигляді 1/4 частини від усіх видів його доходів. СТОРОНИ домовилися про те, що будуть керуватися положеннями, закріпленими в Постанові КМУ № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків та інших осіб», для визначення щомісячного розміру аліментів на ДИТИНУ.

1.4. Платник повинен здійснювати виплату аліментів щомісяця, не пізніше 15 числа поточного місяця, будь-яким зручним для себе шляхом за вибором:
– готівкою безпосередньо ОТРИМУВАЧУ. ОТРИМУВАЧЕМ повинна бути видана розписка в отриманні аліментів, що підтверджує виплату коштів;
– банківським переказом на картковий рахунок ОТРИМУВАЧА:
Банк-отримувач _________
Транзитний рахунок ____________
МФО ________________
ЄДРПОУ ______________
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку № ___ .

1.5. ПЛАТНИК зобов’язується брати участь у додаткових витратах на ДИТИНУ.
За домовленістю СТОРІН, додаткові витрати на ДИТИНУ виплачуються ПЛАТНИКОМ у сумі _______  гривень шляхом, передбаченим п. 1.4. даного договору.

Виплати за додатковими витратами на ДИТИНУ повинні здійснюватися платником не пізніше 20 числа поточного місяця.

1.6. Крім виплат, передбачених п.п. 1.3, 1.5, ПЛАТНИК зобов’язується додатково раз на рік виплачувати грошові кошти в розмірі ______  гривень для забезпечення літнього відпочинку ДИТИНИ. Виплата має буди здійснена до кінця травня поточного року.

1.7. ПЛАТНИК у разі виїзду закордон на постійне місце проживання зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором на утримання дитини, шляхом виплати всієї суми аліментів ОТРИМУВАЧУ. Розмір цієї суми та порядок її сплати має бути визначений СТОРОНАМИ у додатковому договорі, що підлягає нотаріальному посвідченню. Аліментні зобов’язання можуть бути виконані достроково шляхом передачі ПЛАТНИКОМ нерухомого майна у власність ДИТИНИ в порядку, встановленому законодавством України.

1.8. ПЛАТНИК зобов’язується виплачувати ОТРИМУВАЧУ аліменти, брати участь у додаткових витратах на дитину і здійснювати інші, передбачені цим договором платежі, своєчасно і в обумовленому обсязі, а також завчасно попереджати ОТРИМУВАЧА про зміну місця свого проживання.

1.9. Аліменти, виплачені ОТРИМУВАЧУ за даним договором, є власністю ОТРИМУВАЧА. У разі смерті ОТРИМУВАЧА аліменти стають власністю ДИТИНИ.

1.10. ОТРИМУВАЧ зобов’язується використовувати аліменти за цільовим призначенням. Неповнолітня ДИТИНА (14-18 років) має право брати участь у розпорядженні аліментами, отриманими на її утримання. ПІБ (ДИТИНА) отримає таке право з 17 лютого 2027 року.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ДАНОГО ДОВОРУ ТА ЙОГО ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

2.1. Відповідно до ч. 2 ст. 189 СКУ в разі, якщо ПЛАТНИК не виконує свої обов’язки за даним договором, аліменти та інші виплати на дитину можуть бути стягнуті з нього на підставі виконавчого напису нотаріуса, тобто наступить відповідальність за несплату аліментів.

2.2. У разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання ПЛАТНИКОМ умов даного договору та виникнення заборгованості з його вини, ПЛАТНИК зобов’язаний виплатити неустойку у вигляді пені в розмірі 3 (трьох) відсотків від невиплаченої суми за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

2.3. Сплата неустойки не звільняє платника від виконання зобов’язань за даним договором.

2.4. У разі виявлення нецільового використання аліментів ОТРИМУВАЧЕМ, ПЛАТНИК отримує право на звернення до суду з позовною заявою про зменшення розміру аліментів або про внесення їх частини на особистий рахунок ДИТИНИ.

Цільове використання аліментів та інших виплат на ДИТИНУ може перевірятися відповідно до ст. 186 СКУ, згідно з якою орган опіки та піклування з власної ініціативи або за заявою ПЛАТНИКА може провести таку перевірку.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1. СТОРОНИ зобов’язуються виконувати обов’язки, покладені на них даним договором. СТОРОНА, яка допустила порушення зобов’язань за даним договором, зобов’язана усунути порушення в найкоротші терміни.

3.2. Усі суперечки з приводу виконання умов даного договору або їх тлумачень, повинні вирішуватися СТОРОНАМИ шляхом ведення переговорів. Якщо СТОРОНИ не змогли прийти до консенсусу, суперечки повинні вирішуватися в судовому порядку.

3.3. Зміна умов договору здійснюється тільки за наявності згоди обох СТОРІН і оформляється письмово. Зміни мають бути нотаріально завірені.

3.4. Одностороння відмова від виконання положень даного договору неприйнятна.

3.5. Розірвання договору здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Взаємовідносини, не врегульовані даним договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Витрати, пов’язані із складанням даного договору та його нотаріальним посвідченням, несе ПЛАТНИК.

3.8. Нотаріусом роз’яснено СТОРОНАМ положення чинного законодавства щодо порядку складання договорів про сплату аліментів на дитину, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст ст. 203 ЦКУ, ст. 157, 160, 180-197 СКУ.

3.9. СТОРОНИ підтверджують, що положення даного договору в повній мірі відповідають їх дійсним намірам і складені ними без застосування будь-якого тиску відповідно до їх волевиявлення на вигідних для них умовах. СТОРОНИ підтверджують, що однаково розуміють положення даного договору, його умови і значення, правові наслідки.

3.10. СТОРОНИ підтверджують, що договором визначені всі істотні умови. СТОРОНИ підтверджують, що не мають жодних доповнень, зауважень чи суперечок щодо умов даного договору.

3.11. Договір складений у трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ПІБ, два інших – видаються СТОРОНАМ.

ПІДПИСИ:

_________________ ПІБ-1

_________________ ПІБ-2

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

После заключения договора об уплате алиментов, выполнение всех его условий становится обязательным для сторон договора.

Однако, бывают случаи когда одна из сторон перестает выполнять взятые на себя обязательства. В таком случае второй стороне необходимо обратиться к нотариусу для получения исполнительной надписи, на основании которой можно будет произвести принудительное взыскание алиментов с недобросовестного плательщика.

Т.е. получателю алиментов нет необходимости обращаться в суд для принудительного взыскания алиментов.

Семейным Кодексом не предусмотрено порядок изменения или прекращения договора об уплате алиментов, поэтому для урегулирования данного вопроса используются статьи 651, 651 ГКУ (по аналогии закона).

Так алиментный договор может быть изменен или прекращен либо по обоюдному согласию сторон либо по решению суда, в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Украины.

Изменение или прекращение договора об уплате алиментов совершается в письменной форме и также подлежит нотариальному удостоверения (ст. 654 ГКУ).

Правовой портал prosto-alimenty.com позволяет пользователям получить квалифицированную юридическую консультацию по алиментам в Украине совершенно бесплатно.

Для этого вам лишь необходимо заполнить форму и описать суть вопроса. По необходимости можно прикрепить уже имеющиеся у вас документы. Наши адвокаты по алиментам в течении нескольких часов дадут вам ответ по любому интересующему вас вопросу касательно алиментов.

Поделиться этой статьей с друзьями

FacebookTwitterPinterestStumbleUpon

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оспариваем соглашение об уплате алиментов должника!

Советы и юридические консультации адвокатов и юристов по » соглашению об уплате алиментов у нотариуса» — помощь и ответы в.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Размер алиментов на ребенка: проценты, фиксированные алименты, алименты по соглашению

Соглашение об уплате алиментов

Однако для обеспечения выполнения решений об уплате алиментов отсутствуют какие бы то ни было правовые или институциональные средства.

But there is no legal or institutional means to enforce child support decisions.

Родители вправе заключать соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов).

Parents are entitled to conclude agreements on the maintenance of their minor children (child-support agreements).

проект закона Автономного сообщества Каталонии об уплате алиментов родителями;

draft Act of the Autonomous Community of Catalonia on alimony payments among relatives;

Эта программа предназначена для родителей с ограниченным доходом, которые хотели бы изменить условия соглашения об уплате алиментов.

The project is for parents with limited income wanting to make changes to an order of agreement for support.

Это еще более усложнилось в переходный период, так как обязательное для исполнения судебное решение об уплате алиментов выражено в процентах, а не в минимальной денежной сумме.

During the period of transition it is even harder because the court’s decision as an executive obligation for support is expressed in percentage, and not by minimal financial value.

Консультанты помогают женщинам решать и другие вопросы, касающиеся составления исков об уплате алиментов брошенным женщинам или матерям-одиночкам.

Counselors help with other women’s issues as well, such as maintenance claims by deserted or single mothers.

Вопрос уплаты алиментов регулируется принятым 23 января 1997 года соответствующим Законом об уплате алиментов и внесенными в него изменениями на основании Закона Nº 7654.

Maintenance payments are regulated under the Maintenance Act, amended through Act No. 7654, which took effect on 23 January 1997.

Кроме того, суд также вправе проигнорировать действия, направленные на то, чтобы аннулировать требования об уплате алиментов, а также предотвращать такие действия.

The Court also has the power to set aside and prevent dispositions intended to defeat claims to maintenance.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме.

In the absence of agreement concerning the payment of maintenance, the amount of maintenance payable to disabled adult children is determined by the court in the form of a fixed sum.

В большинстве случаев размер алиментов устанавливается на основе взаимного соглашения между родителями в центрах социальной работы или на основе судебного решения об уплате алиментов и лишь небольшая доля устанавливается посредством достижения компромисса в суде.

In most cases maintenance is fixed on the basis of mutual agreement between parents at the social work centres, on the basis of maintenance judgement and only a small part is fixed pursuant to a compromise in court.

Согласно статье 81 Семейного кодекса, при отсутствии соглашения об уплате алиментов или, если в нем не определено иное, при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Under article 81, in the absence of agreement on the payment of maintenance and unless the Code provides otherwise, in exceptional circumstances either parent may be ordered by a court to pay a part of the additional expenditure caused by such circumstances.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей алименты взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

In the absence of a maintenance agreement the court may require the parents to make a monthly maintenance payment of a quarter of their earnings and(or) other income for one child, a third for two children and a half for three or more children.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половина заработка и иного дохода родителей.

If there is no agreement regarding maintenance payments, monthly deductions from the parents’ wages and other income are ordered by a court as follows: one quarter for one child, one third for two children and half for three or more children.

В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами имеют:

If a spouse refuses to provide such support and there is no agreement between the spouses regarding the payment of maintenance, the following persons have the right to seek maintenance in the courts from a spouse who has the means to provide it:

Поправки содержали два важных нововведения: был расширен диапазон судебных инстанций, которым стали подсудны такие дела, а процессы об установлении отцовства были отделены от дел об уплате алиментов.

Two significant achievements of the amendment were an increase in the number and ranks of courts before which action may be instituted, and the separation of paternity issues from those of maintenance.

Дела об уплате алиментов, выявленные Женским центром Вануату

Maintenance Cases seen at the Vanuatu Women’s Centre & the SANMA Counselling Centre, 1992-2002.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации при выезде на постоянное место жительства в иностранное государство лицо, имеющее финансовые обязательства по содержанию ребенка, вправе заключить соглашение об уплате алиментов с заинтересованным лицом.

The Family Code specifies that a person who departs for a permanent residence in another country and is required to make maintenance payments for a child may conclude an agreement on such payment with the person concerned.

2.15 8 февраля 1998 года г-жа Ф. Зинк подала на автора жалобу в связи с невыполнением им постановления об уплате алиментов от 11 марта 1997 года.

2.15 On 8 February 1998, Ms. F. Zink lodged a complaint against the author for non-compliance with the maintenance order of 11 March 1997.

Колода эта, уважаемые граждане, таперича находится… в седьмом ряду, у гражданина Парчевского… Аккурат между трёхрублёвкой и повесткой в суд… об уплате алиментов гражданке Зельковой.

You’ll find that same deck, esteemed citizens… on citizen Parchevsky in the seventh row… just between a three-ruble bill and a summons to court… in connection with the payment of alimony to citizen Zeikova.

Это еще более усложнилось в переходный период, так как обязательное для исполнения судебное решение об уплате алиментов выражено в процентах, а не в минимальной денежной сумме.

The marital partner is not responsible for the obligations that the other partner had before marriage and those that he/she will take up after the marriage.

Когда сторонами был установлен размер алиментов в процентах от дохода, в таком случае обязательно добавьте пункт, где будет определено, с.

Какой максимальный размер алиментов


Алименты— выплата денежных средств (однократно или периодически) лицу, которое имеет право на материальную помощь, от другого лица.

Алименты могут уплачиваться как добровольно (перечисление денежных средств или удержание из зарплаты) и в судебном порядке (взыскание алиментов в судебном порядке).

Естественно, платить алименты просто так незнакомому лицу никто не будет, поэтому существует ряд условий, при которых выплачиваются данные денежные средства лицу:

 • факт семейной или родственной связи (между лицом, который платит алименты и лицом, кто претендует на их получение)
 • неспособность получателя алиментов самостоятельно себя обеспечивать
 • прекращение ведения общего хозяйства

Кто имеет право на получение алиментов?

Право на получение алиментов имеют следующие лица:

 • несовершеннолетние дети от родителей
 • нетрудоспособные совершеннолетние дети от родителей
 • бывшая жена от бывшего мужа в течение срока беременности, при наступлении беременности до развода
 • бывшая супруга (супруг) занятая уходом за общим ребенком до 3-х лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, или совершеннолетним нетрудоспособным ребенком
 • нуждающиеся в материальной помощи нетрудоспособные родители от трудоспособных детей
 • по решению суда-один из бывших супругов, ставший нетрудоспособным и нуждающийся в материальной помощи от другого бывшего супруга

Добровольная уплата алиментов

Родители (родитель) могут пойти друг другу на встречу и заключить соглашение об уплате алиментов на детей (ребенка). В данном соглашении определяется порядок и размер выплат, а также способ такой уплаты. Для заключения такого соглашения понадобится: паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка. Также, предоставляется документ, подтверждающий право собственности родителя на имущество, в случае, если соглашение касается прав на это имущество. Далее с этим набором документов идете к нотариусу и заключаете соглашение.

Однако, в соглашении не может быть указана сумма выплаты алиментов, которая меньше суммы, установленной законодательством . Также, необходимо указать конкретную форму и способ оплаты: наличная оплата или путем безналичного перевода.

Кстати!

В соглашении об уплате алиментов можно предусмотреть сочетание разных способов оплаты (наличный и безналичный расчет). Подробнее о соглашении…

Соглашение может быть расторгнуто или изменено в любой момент по соглашению сторон, причем производится оно в той же форме, что и заключение. Изменение или расторжение соглашения не допускается в одностороннем порядке.

Виды уплаты алиментов:

 • твердая денежная сумма, уплачиваемая периодически
 • твердая денежная сумма, уплачиваемая единовременно
 • процентное отношение к заработку
 • передача в собственность имущества

Взыскание алиментов через суд

Взыскание алиментов через суд возможно в любое время, несмотря на то, что они уплачиваются в добровольном порядке.

Для этого вам необходимо заполнить исковое заявление, которое выглядит так:

Важно!

При подаче искового заявления о взыскании алиментов в суд, вы освобождаетесь от уплаты госпошлины за подачу такого иска

Алименты могут быть взысканы не больше чем за 3 предыдущих года, при условии, что до этого момента принимались меры к получению этих средств.

В случае неуплаты алиментов начисляется задолженность. Размер задолженности определяется исходя из доходов родителя-должника, полученных за период неуплаты. Если родитель, который обязан платить алименты, не работал в это время, то задолженность высчитывается исходя из доходов, получаемых на данный момент. Однако, если место работы в данный момент неизвестно, то задолженность определяется из полученных доходов по последнему месту работы. В ситуации, если и это неизвестно, то берется в расчет средняя заработная плата по стране.

Интересно!

Суд, учитывая материальное и семейное положение, а также в связи с болезнью или по другим уважительным причинам, вправе частично или полностью освободить от уплаты задолженности по алиментам.

Плательщик алиментов, в случае просрочки этого обязательства, уплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Уклоняющийся от уплаты алиментов родитель больше 3-х месяцев в течение года может быть привлечен к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что уплата алиментов не освобождает родителя от обязанности в воспитании ребенка, а также от обязанности участвовать в непредвиденных расходах на ребенка.

Размер алиментов

Размер алиментов выражается в процентом соотношении к заработной плате, а именно:

 • 25% от доходов- на 1 ребенка
 • 33% от доходов- на 2 детей
 • 50% доходов- на 3 детей

При этом, законодательством установлена сумма, ниже которой не может быть размер алиментов. Данная сумма привязана к бюджету прожиточного минимума, который составляет 231 руб. Рассмотрим минимальные суммы по алиментам:

 • на 1 ребенка-50% бюджета прожиточного минимума
 • на 2 детей-75% бюджета прожиточного минимума
 • на 3 детей-100% бюджета прожиточного минимума

Уменьшение размера алиментов возможно, если родитель-алиментщик обратится в суд с соответствующим иском.

Суд уменьшает размер алиментов, в случаях:

 • если у родителя-алиментщика имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов оказываются в меньшей степени обеспечены, чем дети, которые получают алименты
 • если родитель-алиментщик является инвалидом I и II группы
 • если родитель-алиментщик по объективным причинам не может уплачивать алименты

Внимание!

Алименты начисляются с момента подачи заявления в суд, т.е. с того дня, когда исковое заявление приняли в суде. Окончание выплаты алиментов происходит, когда ребенок становится совершеннолетним, т.е. до достижении им возраста 18 лет.

Алименты на совершеннолетних детей

Почти в каждом правиле существуют исключения- это касается и алиментов.  Средства на содержание платят на несовершеннолетних детей, однако существует случаи, когда алименты получают и  совершеннолетние дети.

Так, обладающий необходимыми средствами, бывший супруг, обязан материально поддерживать:

 • бывшую жену в период беременности, при наступлении беременности до развода
 • нетрудоспособного супруга, если она наступила до развода, а также в течение 1 года после него
 • несовершеннолетнего трудоспособного ребенка
 • бывшего супруга, ухаживающего за ребенком в возрасте до 3-х лет
 • бывшего супруга, ухаживающего за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
 • бывшего супруга, ухаживающего за общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком

Право на материальную поддержку утрачивается, когда:

 • отпали условия, которые являются основанием для получения материальной помощи
 • бывший супруг вступил в новый брак

Нужна работа? Смотрите вакансии в Минске по ссылке: https://praca.by/rabota-minsk/

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Соглашение об уплате алиментов

Алименты можно начать получать даже без суда. Для этого нужно всего лишь заключить соглашение между супругами.